Immanuel kant

  celý život prožil v Královci·         univerzitní učitel a knihovník
·         studium teologie, filosofie a přírodních věd
·         přísné dodržování životosprávy
období před-kritické
·         přírodní filosofie → oheň, sopky, Newtonova filosofie
·         teorie vzniku sluneční soustavy
·         teorie vzniku vesmíru a pohybu planet
·         „Fyzická monodologie“
·         „O rozličných lidských rasách“
zvětšovací sklo nad slovy
období kritické
·         metafyzika = věda o hranicích lidského rozumu
·         úkol: prozkoumat strukturu lidského myšlení a zjistit zdroje a hranice poznání
·         „Kritika čistého rozumu“ 1.) transcendentální nauka o elementech
→ transcendentální estetika – schopnosti smyslů
→ transcendentální logika – schopnosti myšlení
2. Transcendentální metodologie
·         transcendentální = poznání, které se nezabývá předměty, ale způsobem, jakým člověk předměty pozoruje
·         kopernikovský obrat = poznání vykládáno z člověka a z lidských předpokladů
·         poznávat, všichni chápeme věci v prostoru a čase – dány apriori
·         čistý rozum – poznání absolutně závislé na smyslové zkušenosti
·         Svět věcí o sobě = svět tak, jako kolem nás existuje
·         Svět věcí pro nás = tak, jak ho vnímáme
metafyzika – 3 otázky, které by měla řešit:
zvětšené slovo
1) Co mohu vědět? – epistemologie (teorie poznání) –
2) Co mohu činit? – etika
3) V co mohu doufat? – teologie
Kritika praktického rozumu“ –projevuje se jednáním bytosti
·         otázka etiky → Jak máme jednat?
·         praktický rozum → poznat správné od špatného
·         2 hypotézy

  • 1.) od vnějšího podnětu
  • 2.) v člověku zvnitřnělý

·         Kategorická imperativ → zákon, kterým se řídíme
Jednej tak jakoby se maxima (zásada) tvého jednání měla stát tvou vůlí všeobecným přírodním zákonem“ → aby se všichni ostatní zachovali jako já
·         nedokážeme poznat, co nám říká naše tělo
·         morální zákon → etika povinnosti → boží přikázání
·         etika přichází ze vnějška i od člověka
·         Estetika, city fantazie
·         činnost soudce, chce-li dospět k soudu → aplikuje právní zásady na existující fakta
·         city libosti a nelibosti jsou potřeba jak účel

období po-kritické
Právo
·         Rozdělil na soukromé a veřejné
·         Uznával rozdělení státní moci do 3 základních větví
·         Tvrdil, že znakem státu je zákonná svoboda = občan poslouchá jen ty zákony, ke kterým dal sám souhlas
·         Neexistuje právo na revoluci, změna by měla být prováděna vládcem (odporuje si, protože francouzskou revoluci přivítal s nadšením)
·         Radí nechat o válce hlasovat referendem, aby lidé mohli sami rozhodnout, zda chtějí válčit
·         První řešil problém mezinárodního práva

·