Co vše je třeba zvážit při výběru sídla firmy


Asi každý vám Å™ekne, že podnikání Äi založení firmy není nic jednoduchého. A prosadit se v tvrdém tržním prostÅ™edí už vůbec ne. Není tedy divu, že jich valná vÄ›tÅ¡ina do jednoho roku od založení skonÄí. Jak zajistit, aby se to nestalo i nám?

Jednou z vÄ›cí, která je pomÄ›rnÄ› opomíjená, je vhodná volba sídla firmy. AÄkoliv se to totiž nezdá, i tento faktor může ovlivnit, jak budete úspěšní. SamozÅ™ejmÄ› není tím nejdůležitÄ›jším, avÅ¡ak pÅ™esto se rozhodnÄ› vyplatí vÄ›novat mu pozornost.

sidlo1

PÅ™i výbÄ›ru bychom tedy mÄ›li zvážit, v jaké lokalitÄ› jej chceme mít. Bude lepší okraj mÄ›sta, nebo jeho centrum? Chceme radÄ›ji klasický domek, nebo nÄ›jakou moderní budovu? OdpovÄ›Ä samozÅ™ejmÄ› závisí v první Å™adÄ› na oboru naší firmy a na službách, které nabízí.

PÅ™esto je vždy nutné, aby ona budova vypadala dobÅ™e a upravenÄ›. Pozornost je potÅ™eba vÄ›novat také okolí. I to by mÄ›lo působit vhodným dojmem. I když například najdete velmi levnou nemovitost, kde by vaÅ¡e firma mohla mít sídlo, pokud je to v zapadlé Ätvrti, kam se místní bojí po setmÄ›ní chodit, zÅ™ejmÄ› to nebude ideální Å™eÅ¡ení.

sidlo2

I uvnitÅ™ by mÄ›la odpovídat vnÄ›jÅ¡ku. VÅ¡e by samozÅ™ejmÄ› mÄ›lo být Äisté a upravené. NemÄ›lo by to být pÅ™ezdobené, ale ani příliÅ¡ strohé. Celkový dojem by mÄ›l být seriózní, a zároveň vzbuzovat důvÄ›ru. NávÅ¡tÄ›vník by mÄ›l mít pocit, že daná firma je skuteÄnÄ› důvÄ›ryhodná.

Je vÅ¡ak také vhodné vyhnout se chaosu. Pokud budou vÅ¡ude pobíhat zamÄ›stnanci a budou neustále kÅ™iÄet, na nÄ›co se jeden druhého ptát, pak ani to nebude působit dobÅ™e. VÅ¡ichni by mÄ›li být profesionální a mÄ›li by si být schopni poradit téměř se vším, co jejich práce může pÅ™inést.

Co se týÄe vybavení, pak to nemusí být nutnÄ› to nejmodernÄ›jší, nemÄ›lo by vÅ¡ak být zastaralé. O tom, že by mÄ›lo být plnÄ› funkÄní a nebýt tam jen pro ozdobu, není tÅ™eba mluvit. Jen tak dosáhneme úspÄ›chu.